Strona główna > Komunikaty > Regulamin serwisu
     
Szanowni Państwo!
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 
Dlatego chcemy Państwa poinformować w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe  oraz jakie uprawnienia w związku z tym Państwu przysługują. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami o ochronie danych osobowych. Przejdź do artykułu >>
 
 
Uwaga! Kod dostępu do systemu internetowego Red Point (e-learning), umożliwiający także dla wybranych produktów pobranie nagrań w plikach mp3, musi zostać aktywowany w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania książki. Późniejsza aktywacja kodu jest możliwa, ale Red Point Sp. z o.o. nie gwarantuję dostępu do kursu on-line po upływie 18 miesięcy od dnia otrzymania książki, w przypadku późniejszej aktywacji kodu. Niniejsze zastrzeżenie nie wpływa na inne okresy dostępu do kursu on-line zawarte w opisach poszczególnych produktów. 
 
1. WSTĘP
 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Red Point Sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis edukacyjny Red Point (na domenie www.redpointedu.com oraz www.redpp.com).
 2. Właścicielem Serwisu jest Red Point Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Iwickiej 36/29, (kod pocztowy 00-735).
 3. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, zawartość, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie, baza danych oraz wszelki inne elementy Serwisu podlegają ochronie prawnej. Są chronione prawem autorskim i patentowym i są własnością Red Point Sp. z o.o..
 5. Wszelkie prawa do zwartości serwisu są zastrzeżone. Żadna cześć zawartości serwisu nie może być reprodukowana, powielana w jakikolwiek sposób, w tym elektronicznie, mechanicznie, przez fotokopiowanie, nagrywanie audio czy video itp., ani też skanowana i przenoszona na inne nośniki informacji, w tym przechowywana w elektronicznych bazach danych bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
2. DEFINICJE POJĘĆ
 1. Wpisy – wszelkie treści i dane, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie, w tym komentarze co do treści Serwisu.
 2. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.redpointedu.com/rejestracja informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub prawnej, przetwarzane przez Red Point Sp. z o.o. w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu Red Point.
 3. Login (Nazwa Użytkownika) - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie. Loginem może być adres mailowy użytkownika.
 4. Serwis - portal internetowy prowadzony przez Red Point Sp. z o.o. na www.redpointedu.com.
 5. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Red Point Sp. z o.o.
 6. RSS – strumień wiadomości dostępny w serwisie i nadawany w zdefiniowanej rodzinie języka znaczników.
 7. Baza danych – zbiór informacji i treści niezbędnych do funkcjonowania Serwisu.
 8. Red Point – Serwis edukacyjny prowadzony przez Red Point Sp. z o.o.
 9. Usługi – działania podejmowane na rzecz Użytkownika przez Red Point Sp. z o.o.
3. WARUNKI TECHNICZNE
 1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet z prędkością ściągania (‘download’) powyżej 2 Mbps, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów oraz aktywne konto poczty e-mail. Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome.
 2. Do prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest włączenie obsługi plików ‘cookies’ oraz JavaScript. Administrator posługuje się plikami typu ‘cookies’ w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez jego Użytkowników. Pliki cookies umożliwiają:
  1. Zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu uprawdopodobnienia, że konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawne dane.
  2. Gromadzenie nie spersonalizowanych danych o ruchu w Serwisie dotyczących rozkładu dziennego, tygodniowego, miesięcznego oraz rocznego korzystania z Serwisu.
 3. Przeglądarka internetowa musi być wyposażona w plugin Micromedia Flash Player w wersji wyższej niż 9.0. Brak obsługi plików Micromedia Flash uniemożliwią korzystanie w pełni z możliwości serwisu, zwłaszcza z odtwarzania plików dźwiękowych.
 4. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024x768. Stosowanie rozdzielczości mniejszej nie powoduje niemożności uczestnictwa w serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
 5. Za niestosowanie się Użytkownika do warunków technicznych z Serwisu i ewentualnych szkód powstałych w wyniku takiego działania Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 7. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
4. AKCEPTACJA REGULAMINU
 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
  3. dane podane w trakcie tworzenia konta w Serwisie są zgodne z prawdą
  4. zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie;
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
 2. Zabrania się działań mających na celu utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, Danych lub utrudnianiu dostępu innym Użytkownikom,
  3. nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
  4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.

czytaj dalej

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.