Strona główna > Poziom 2 > Lesson 50 If you come to me, we will watch a film > Budowa zdania warunkowego
     
 373839404142434445464748495051525354

Lesson 50     If you come to me, we will watch a film

C

 GRAMATYKA

1

 Budowa zdania warunkowego

Zdania warunkowe złożone są z dwóch zdań składowych: jedno z nich podaje warunek i wprowadzane jest przy pomocy słowa if jeśli, jeżeli, drugie opisuje skutek. Kolejność obu zdań jest obojętna dla znaczenia wypowiedzi, jednak należy pamiętać, że jeśli zdanie zawierające warunek (czyli to zaczynające się od if) poprzedza zdanie opisujące skutek, wówczas zdania te oddziela przecinek, w przeciwnym przypadku przecinka brak.

2

 Do czego odnoszą się zdania warunkowe
Zdania warunkowe mogą odnosić się do przyszłości, teraźniejszości i przeszłości. Podawane w nich warunki mogą mieć charakter rzeczywisty (to znaczy stwierdzający faktyczne wykonanie danej czynności bądź istnienie określonego stanu) lub nierzeczywisty (to znaczy spekulujący o możliwości zaistnienia jakiejś okoliczności, czynności lub stanu).
Charakter rzeczywisty ma np. zdanie: Jeśli Marta do mnie jutro przyjdzie, to razem obejrzymy filmy. Ze zdania tego wynika, że spodziewam się, że Marta przyjdzie do mnie jutro, i kiedy tak się stanie, to wspólnie zobaczymy filmy.
Charakter nierzeczywisty ma np. zdanie: Gdyby Marta do mnie przychodziła, to razem oglądalibyśmy filmy. Ze zdania tego wynika, że Marta nie przychodzi, ale gdyby przychodziła (co jednak nie ma miejsca), to wtedy następowałoby wspólne oglądanie filmów; zdanie to wprowadza jedynie założenie, że istnieje możliwość przychodzenia Marty, a w konsekwencji możliwość wspólnego oglądania filmów.

3

 Zdania warunkowe rzeczywiste i nierzeczywiste
Podział na angielskie zdania warunkowe rzeczywiste i nierzeczywiste ze względu na czas, który wyraża ich specyfikę, przedstawia się następująco:

 

   real   unreal 

 future  

 If she comes to me,  If she came to me, we would 
 we will watch films.  watch films.

  present 

 If she comes to me,   If she came to me, we would
 we watch films.  watch films.

  past

 If she came to me,  If she had come to me, we 
 we watched films.  would have watched films.

   rzeczywiste  nierzeczywiste

 przyszłość 

 Jeśli przyjdzie do mnie,  Gdyby do mnie przyszła,
 to obejrzymy filmy.  to obejrzelibyśmy filmy.

  teraźniejszość 

 Jeśli przychodzi do mnie,  Gdyby przychodziła do mnie,
 to oglądamy filmy.  to oglądalibyśmy filmy.

 przeszłość

 Jeśli przychodziła do mnie,  Gdyby (była) do mnie przyszła,
 to oglądaliśmy filmy.  tobyśmy (byli) obejrzeli filmy.


W toku kursu nie poznaliśmy jedynie tego rodzaju zdań warunkowych, których przykładami są zdania umieszczone w zaszarzonych komórkach tabel.

 

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.