Strona główna > Poziom 1 > Lesson 15 She studies/studied at the university > Czas teraźniejszy czasowników regularnych -s
     
123456789101112131415161718 

Lesson 15     She studies/studied at the university

C

 GRAMATYKA

1

 Czas teraźniejszy czasowników regularnych -s

Czas teraźniejszy dla he on, she ona, it ono/to powstaje przez dodanie końcówki -s, -es lub -ies do czasownika, w zależności od tego, na jaką literę kończy się czasownik. 

 

 -s -es   -ies
 dowolna litera  po spółgłosce syczącej   gdy czasownik kończy -y 
 I listen - he listens  I finish - he finishes I study - he studies
 I work - she works  I pass - she passes*  I copy - she copies*
 *pass zdawać np. egzamin, copy kopiować np. dokumenty

Końcówka -ies nie powstaje wtedy, gdy dany czasownik kończy litera y, poprzedzona samogłoską: I play, he plays.
Końcowe -s wymawiamy jak /z/, z wyjątkiem przypadków, gdzie -s następuje po bezdźwięcznej spółgłosce, jak w works, likes.
Dodane -es tworzy dodatkową sylabę w mowie:

 

      o jedną sylabę więcej 
 I pass   she passKropka.es
 I fiKropka.nish  he fiKropka.nishKropka.es

Czas przeszły dla he, she, it tworzy się przez dodanie końcówki -ed, z zastosowaniem tych samych zasad w mowie i piśmie, jakie poznaliśmy wobec osób I, you, we, they.

2

 Miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniu always, never, ever, rarely, usually

Przysłówki odpowiadające na pytanie jak często? - always zawsze, never nigdy, ever kiedykolwiek, rarely rzadko, usually zazwyczaj - zajmują następującą pozycję w zdaniu:

 

 He   is  rarely   absent from work.   Rzadko jest nieobecny w pracy.  
 He     never  works on Saturdays.   Nigdy nie pracuje w soboty.

3

 Miejsce okoliczników czasu w zdaniu yesterday, last week, on Monday
Okoliczniki czasu są albo na początku, albo na końcu wypowiedzi:

 

 Yesterday we watched a good  film.  Wczoraj obejrzeliśmy dobry film.
 We watched a good film yesterday.  Obejrzeliśmy dobry film wczoraj.

W miejsce last week można wstawić np. on Monday w poniedziałek, two days ago dwa dni temu, at five o'clock o piątej, in the afternoon po południu, on Friday evening w piątek wieczorem.

4

 Wyraz it jako podmiot zdania

Polskim zdaniom zaczynającym się od czasownika - np. pada, jest, odpowiadają angielskie zdania zaczynające się od wyrazu it:

 

 It rains.    Pada deszcz. 
 It is cold.  Jest zimno.

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.